Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden maken deel uit van alle door ons gedane offertes en van alle door ons afgesloten overeenkomsten.

Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepalingen van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van de voorwaarden onverlet.

II Offertes, prijscouranten, circulaire e.d.

Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld. De door ons opgegeven c.q. afgegeven tekeningen, afbeeldingen, kleuren en verstrekte gegevens omtrent afmetingen. gewichten, materiaalcijfer(s) en dergelijke, gelden slechts bij benadering. Alle offertes kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding door de wederpartij. Herroeping na aanvaarding door de wederpartij zal onverwijld dienen te geschieden. Een aanvaarding van onze aanbieding, welke afwijkt van de aanbieding, geldt als verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die ons niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van onze aanbieding afwijkt.

III Overeenkomsten

Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand, zodra wij de ons gegeven opdracht schriftelijk hebben bevestigd. tenzij:
1. wij te kennen geven alsnog de gestelde overeenkomst te willen uitvoeren, danwel:
2. in het geval levering van de bestelde goederen wordt toegezegd binnen 14 dagen. De door ons gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen worden uitgevoerd. Afwijkingen van ondergeschikte aard geven de wederpartij geen recht op ontbinding of schadevergoeding.

IV Levering; levertijd

Verzending van verkochte producten vindt voor rekening en risico van de wederpartij plaats. Het risico van tenietgaan of beschadiging der goederen gaat derhalve op de wederpartij over zodra de goederen ons magazijn hebben verlaten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien franco levering is overeengekomen, bepalen wij de wijze van verzending. Bij levering franco werk of op de wal behoeven wij de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk bereikbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan komen. De levering wordt altijd bij benadering vastgesteld en opgegeven.
Overschrijding daarvan kan nimmer -ook niet na ingebrekestelling- aanspraak geven op enige schadevergoeding. Evenmin kan de wederpartij terzake aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst.

V Afneming; levering op afroep

De wederpartij is verplicht de gekochte goederen op het overeengekomen tijdstip af te nemen. Bij levering op afroep is cliënt verplicht tijdig, doch in eik geval binnen één maand na opdrachtbevestiging, de leveringstijdstippen van de af te leveren hoeveelheden -na overleg met ons- nauwkeurig en schriftelijk aan ons op te geven. Wordt binnen één maand na opdrachtbevestiging geen afnametijdstip aan ons afgegeven, dan wordt deze gesteld op drie maanden na opdracht. Indien geen afroep plaatsvindt voor of op het overeengekomen tijdstip, zijn wij na ingebrekestelling gerechtigd:
a. de koopovereenkomst en eventuele nog andere lopende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd ons recht op schadevergoeding, danwel;
b. betaling te vorderen van de hoeveelheid die niet werd afgeroepen of afgenomen en opslagkosten aan de wederpartij in rekening te brengen, onverminderd ons recht op schadevergoeding;
c. opslagkosten aan cliënt in rekening te brengen.
Bij levering op afroep gaat het risico over, zodra de goederen op ons terrein ten behoeve van de wederpartij zijn afgezonderd.

Vl Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, moet betaling plaatsgevonden hebben binnen 30 dagen na factuurdatum.
Als levering van goederen in gedeelten plaatsvindt zijn wij gerechtigd de verrichte (deel)leveringen aan de wederpartij in rekening te brengen. Eventuele creditnota’s worden met een eerstvolgende factuur, doch in ieder geval binnen één maand verrekend. Indien het factuurbedrag op de vervaldatum niet is ontvangen, is de wederpartij in verzuim zonder dat sommatie of nadere ingebrekestelling is vereist. Wij zijn alsdan gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ais ontbonden te beschouwen. Bovendien zal de wederpartij vanaf de dag der factuurdatum over het openstaande bedrag een rente verschuldigd zijn ad 1 % per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Ook deze rente zal opeisbaar zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. Voorts is de wederpartij gehouden ons te vergoeden alle kosten, die wij moeten maken ter incasso van de openstaande bedragen. Met name komen te zijnen laste: declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte, ook voorzover zij de rechtelijke geliquideerde bedragen te boven gaan; kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus; deze buitengerechtelijke kosten van derden worden gefixeerd op tenminste 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 50,-. Ten laste van de wederpartij komen eveneens kosten van een faillissementsaanvrage.
Wij behoeven niet aan te tonen dat geclaimde inningskosten zijn gemaakt. Betalingen strekken steeds in eerste instantie in mindering op alle hiervoor omschreven kosten, vervolgens op de rente en tenslotte op de hoofdsom.
Eén en ander geldt ook ingeval van faillissement of surséance van betaling.

VII Eigendomsoverdracht en zekerheidstelling

1. Wij blijven eigenaar van alle door ons geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ons aan de wederpartij geleverde of nog te leveren goederen, alsmede ten behoeve van onze eventuele vorderingen voor door ons in het kader van de levering van goederen verrichte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen wij van de wederpartij te vorderen hebben wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met de wederpartij gesloten overeenkomst, met inbegrip van rente en kosten. Eerste na volledige betaling van alle vorderingen vindt de overdracht van de goederen plaats.
2. De wederpartij dient de zaken bij ingebreke zijn op ons eerste verzoek aan ons ter beschikking te stellen en ons toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimten en worden wij door de wederpartij daartoe zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst gemachtigd, zodat wij die zaken na aanzegging tot ons kunnen nemen, één en ander onverminderd ons recht om van de wederpartij schadevergoeding te vorderen. Dit recht hebben wij ook ingeval van opschorting van betaling, faillissement. aanvraag van surséance van betaling of liquidatie van zaken.
3. De wederpartij is verplicht op ons eerste verzoek een bezitloos pandrecht te vestigen op de door ons geleverde zaken, zodra wij om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliezen, zulks tot zekerheid voor de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons op de wederpartij, die terzake van incassokosten en rente daaronder begrepen. Bij gebreke daarvan zijn al onze vorderingen terstond opeisbaar en zijn wij gerechtigd tot ontbinding der overeenkomst(en) over te gaan, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
4. Het is de wederpartij niet toegestaan op de door ons geleverde zaken een vuist- of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen.
5. Ingeval van niet-betaling van een vervallen factuur, opschorting van betaling, aanvraag van surséance, faillissement of liquidatie van zaken van wederpartij, hebben wij het recht om zonder ingebrekestelling of zonder rechtelijke tussenkomst het contract (of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden) te annuleren en het mogelijk geleverde, maar op grond van het vorenstaande nog ons in eigendom toebehorende, terug te vorderen, in al welke gevallen elke vordering welke wij ten laste van de wederpartij hebben, ineens en dadelijk opeisbaar is.
6. De wederpartij heeft het recht de ons in eigendom toebehorende goederen door te verkopen en te verwerken. echter slechts in het kader van zijn normale bedrijfsvoering, tenzij wij de wederpartij hebben meegedeeld dat hij daartoe niet meer bevoegd is.
7. Wij zullen steeds -zolang het gekochte en geleverde niet geheel mocht zijn betaald, alsook alvorens tot levering over te gaan- een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, mogen verlangen. De wederpartij is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen.
8. Zolang de in het vorige lid bedoelde zekerheid niet is gesteld. kunnen wij de levering opschorten en/of de lopende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden verklaren, onverminderd ons recht op nakoming en/of schadevergoeding.

VIII Overmacht

Ingeval van overmacht zullen wij gerechtigd zijn op elk door ons te bepalen tijdstip de overeenkomst, voorzover nog niet uitgevoerd, te annuleren danwel de opgegeven of overeenkomen levertijden met een redelijke termijn te verlengen, zulks te onzer keuze en zonder dat de wederpartij terzake enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht zal in elk geval inbegrepen zijn mobilisatie, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke binnenlandse staking, werkstaking, uitsluiting, binnenlandse onlusten, onvoorziene verhoging van kosten en grondstofprijzen, valutawijzigingen van grondstoffen, wijzigingen tarief invoerrechten op grondstoffen, storende wettelijke bepalingen van overheidswege, bedrijfsstoring, niet-tijdige levering door de onderneming aan welke wij de levering of fabricage der goederen hebben opgedragen (wederpartij kan niet eisen dat alsdan door een andere onderneming geleverd of gefabriceerd wordt), brand, gebrek aan productiemiddelen of grondstoffen of halffabricaten, danwel aan arbeidskrachten, alsmede eik geval waarin redelijkerwijs van ons niet kan worden gevergd, dat wij tegen de overeengekomen prijzen en onder de overeengekomen voorwaarden zullen leveren.

IX Prijzen

Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen. De opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., eventuele verschuldigde in- en uitvoer rechten en – tenzij anders overeengekomen- inclusief de kosten van verpakking. Indien zich na de totstandkoming van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen (bijvoorbeeld ten gevolge van de verhoging van externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten) behouden wij ons het recht voor om dergelijke verhogingen aan de wederpartij door te berekenen, tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten. Meerwerk lijdt onverwijld tot meerprijs.

X Reclames

1. Voor de beoordeling van soort, kwaliteit, afmeting, wijze van uitvoering en dergelijke is alleen het gestelde in onze orderbevestiging beslissend. Alle eventuele reclames moeten schriftelijk worden ingediend binnen 8 dagen na aflevering der goederen in het geval de gebreken na een eerste controle aan de wederpartij kenbaar moeten zijn geworden, danwel binnen 8 dagen nadat de gebreken aan ons voor het eerst kenbaar werden in het geval zulks bij een eerste controle niet mogelijk was. Daarna zullen wij geen reclames in behandeling behoeven te nemen. Indien wij niet in de gelegenheid worden gesteld klachten op hun gegrondheid te (doen) onderzoeken en indien de desbetreffende goederen niet meer aanwezig zijn, vervalt eveneens ieder recht van reclame. Indien wij ondeugdelijke goederen mochten hebben geleverd, zal aan ons steeds een termijn van tenminste acht weken moeten worden gelaten om voor her levering zorg te dragen. Retourzendingen worden door ons uitsluitend geaccepteerd na onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring Reclames geven wederpartij nimmer het recht betaling van niet betwiste gedeelten op te schorten of zich ten aanzien van enige vordering op compensatie te beroepen.
2. Bij het zelf aansluiten, of wijzigingen, aan aansluitingen van Electra/vijzels op plaatsen, afhalen of wijzigen van materialen vervalt elke garantie. Op leveringen en reparaties geldt geen garantie indien dit niet specifiek op de offerte, orderbevestiging en/of factuur is aangegeven. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ondeugdelijke fundering voor/tijdens of na plaatsing van silo’s en de bevestiging hiervan.

Xl Niet-nakoming

Niet-nakoming door de wederpartij van een der verplichtingen ingevolge de overeenkomst -waaronder begrepen de uit deze verkoop- en  leveringsvoorwaarden voortvloeiende verplichtingen- zal ons het recht geven de overeenkomst of overeenkomsten die tussen partijen bestaan en nog niet zijn uitgevoerd te ontbinden en/of de uitvoering van onze werkzaamheden op te schorten, onverminderd ons recht schadevergoeding te vorderen.

XII Tekeningen, afbeeldingen e.d.

Tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen, schema’s e.d. blijven ons eigendom en mogen zonder onze schriftelijke toestemming noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan een derde ter hand gesteld of getoond worden. Voor de door ons aan de wederpartijen verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en andere gegevens wordt door ons geen enkele verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijkheid aanvaard. Op geleverde of te leveren goederen behouden wij het recht om ons logo plaatsen.

XIII Aansprakelijkheid

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen de bedrijfsschade, tenzij bedoelde schade wordt veroorzaakt door grove schuld aan onze zijde danwel aan de zijde van ons personeel. De wederpartij vrijwaart ons te dezer zake tegen aanspraken van derden. Onze aansprakelijkheid -uit welke hoofde dan ook- is beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkige goed of onderdeel daarvan, danwel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, zulks tot een maximum van € 45.500,-, één en ander te onzer beoordeling. Ingeval van oneigenlijk gebruik -waaronder te verstaan gebruik van het door ons geleverde voor doeleinden waarvoor het niet, bestemd en/of geschikt is- vrijwaart de wederpartij ons voor alle aanspraken tot schadevergoeding, die terzake daarvan tot de wederpartij zouden kunnen worden gericht.

XIV Compensatie: verrekening: opschorting

1 Het is de wederpartij niet toegestaan enig door hem aan, ons verschuldigde bedrag te compenseren met bedragen welke wij aan hem verschuldigd zijn.
2. Ingeval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is de wederpartij niet gerechtigd tot opschorting van betaling.
3. De wederpartij is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze overeenkomst in verband met enige andere met ons gesloten overeenkomst.

XV Geschillen

Alle geschillen tussen de wederpartij en ons welke mochten voortvloeien uit de door ons met de wederpartij gesloten overeenkomst, zullen te onzer keuze worden beslecht door de Rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke competentie regels, danwel door de Rechter in het arrondissement van onze plaats van vestiging

XVI Nederlands recht

Op alle door ons verrichte handelingen waaronder door ons gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.
Gedeponeerd bij de K.v.K. te Zwolle dossier nr. 58163433.